Почва, води и въздух

Първите проекти в тази сфера започват в началото на 1990 г. на територията на химични и минни обекти (напр. завод за хидриране Цайц, Бьолен, Лойна, летище Бьоблинген-Зинделфинген) с изследване на стари екологични щети и планиране на възстановителни мерки и мониторинг, реализирани в нашата акредитирана лаборатория.
Последователно във времето разширихме обхвата на нашата дейност с изпълнение на проекти в почти всички страни от Централна и Източна Европа.

Оценка на околната среда за обект

Оценките на потенциални екологични щети от стари замърсявания започват с проучвания без да се вземат проби (т.нар. I-и етап според ASTM E1527). До днес фирма ИННО-КОН е реализирала множество такива проучвания в почти всички страни от централна и източна Европа.

В случай, че се установи потенциал, следва да се планува II-ри етап на подробно изследване (според ASTM E1903). Фирма ИННО-КОН и нейните партньори са сертифицирани и за предоставяне на тези услуги в съответствие с ISO 9001.

ESA helfen zukünftige finanzielle Risiken für Investoren beim Grundstückskauf zu vermeiden.
С прилагане на стандарта ESA се цели предотвратяване на потенциални, бъдещи финансови рискове, за които инвеститорите трябва да бъдат информирани при покупка на имот или развитие на съществуващ обект.
Überwachung der Feldarbeiten im Rahmen einer Due Diligence nahe Saragossa (Spanien).
Надзор на проучването в индустриален обект близо до Сарагоса (Испания).
Bohrkerne aus einer Phase-II-Untersuchung in der Nähe einer alten Deponie in Nordbulgarien.
Почвени проби, взети от терена на съществувало в миналото депо за отпадъци в Северна България по време на изпълнение на Фаза II от ESA.

Оценка на въздействието върху околната среда (и социалната среда) (ОВОС / ESIA)

Базирайки се на придобития опит по време на изпълнение на няколко големи ОВОС свързани с мащабни индустриални проекти и изграждане на трасета за тръбопроводи, като основно предизвикателство, отчитаме стремежа за реализация в кратки срокове, като същевременно поддържаме най-високи стандарти за качество.

Чрез реализирането на няколко проекта свързани с изготвяне на ОВОС, ние натрупахме значителен локален и практически опит в Югоизточна Европа, включително опит в работата с общински и административни структури, професионален опит свързан с местните геоложки и хидрогеоложки условия, както и цялостно разбиране за бизнес климата в региона.

Umweltverträglichkeitsprüfung für Standorterweiterung Zuckerfabrik Brottewitz der Südzucker AG.
Изготвена оценка на въздействието върху околната среда, свързана с планирано разширяване на дейността в захарната фабрика Brottewitzer, управлявана от Südzucker AG.
Zeitplan für die South-Stream Gasleitung, bei welcher INNO-CON die Arbeiten zur Umwelt- und Sozialverträglichkeitprüfung des Offshore- und Landfall-Teils fachlich geleitet hat.
Графикът от дейностите по газопровода „Южен поток“, за който INNO-CON предостави управленска поддръжка за ESIA, в офшорните и сухопътни райони.
Umweltverträglichkeitsprüfung für Produktserweiterung Hydraulikzylinder mit Galavnikanlage als Teil der IPPC-Genehmigung für den Standort Tenevo der Palfinger AG.
Оценка на въздействието върху околната среда в завода за хидравлични цилиндри и галванични системи Palfinger AG в Тенево, България във връзка с актуализиране на комплексното разрешително.

Трансфер на знания и изграждане на административен капацитет.

Самостоятелно и в консорциум с други партньори ИННО-КОН е работила по европейски и германски проекти за трансфер на know-how в областта на управление на отпадъците, акредитиране на лаборатории и опазване на атмосферния въздух като консултант по изпълнението на законовите и технически минимални стандарти на различни държавни и частни организации, като напр. министерства, изпълнителни агенции по околната среда, лаборатории от страните-членки на ЕС и страните-кандидатки за ЕС и планове за възстановяване и обновяване на зелена градска среда – План за действие „Зелен град”.

Туининг проектите към момента се допълват от програми за консултативна помощ (AAP).

Gruppenfoto eines Abschluss-Workshop für ein Twinning-Projekt beim Bulgarischen Ministerium für Wirtschaft
Group photo following the EU member state twinning knowledge transfer workshop in Sofia, Bulgaria
Erstaudit (Deltaaudit) in einem Labor für Veterinärmedizin und Lebensmittelkontrolle
Първоначален одит в държавна лаборатория за ветеринарна медицина и инспекция на храните
Abschlussworkshop eines Projekts zur Verbesserung der Luftqualität und Luftreinhaltepläne mit den Vertretern der Umweltbehörden in Plowdiw (BG).
Експерти от МОСВ и РИОСВ бяха обучени по този проект от INNO-CON и неговите партньори.