Опасни отпадъци

Почти всяка категория отпадък има стойност като суровина

Ние сме сертифициран брокер на отпадъци и предоставяме на фирмите услуги по оползотворяване на отпадъци и трансграничен превоз на отпадъци.

Оползотворяване вместо изхвърляне

Съвременните високо специализирани съоръжения в Централна Европа имат големи възможности за оползотворяване на опасни отпадъци. Нашите инженери работят заедно с тези съоръжения и с фабрики, предприятия и международни компании, особено в Източна и Югоизточна Европа, за да намерят подходящи, сигурни и законосъобразни методи за повторно оползотворявне на техните отпадъци.

Повторното използваане (оползотворяване) на отпадъци вместо изхвърлянето им има трикратни ползи за компаниите: пестене на ресурси и енергия, създаване на по-устойчива марка и намаляване на разходите, свързани с изхвърлянето.

Нашите услуги в този сектор включват, но не се ограничават до:

  • декларация за отпадъци с анализи от акредитирани немски лаборатории
  • идентифициране на подходящи съоръжения за оползотворяване
  • първоначално тестване за повторно използване;
  • Machbarkeitsprüfungen, die der Wiederverwertung vorangehen;
  • изготвяне на документите за нотификация на трансграничния превоз на отпадъци за компетентните органи във всички свързани страни (ЕС / извън ЕС)

Непрекъснато търсим нови начини и средства за намаляване на емисиите на CO2 на нашите клиенти чрез намиране на ефективни средства за транспортиране на отпадъци, напр. интермодален (комбиниран) или железопътен транспорт. Ние сме специализирани в работата с международни компании и предоставянето на решения отвъд географските граници. Чрез нашите партньори и доставчици можем да помогнем на вашето предприятие да приеме и поддържа най-добрите налични техники, да се адаптира към най-новите законодателни промени и да отговаря на локалните изисквания за емисии.

Съответсвие със законодателството за трансграничен превоз на отпадъци

С икономическия растеж и глобализацията през последните няколко десетилетия и с присъединяването на няколко нови страни към Европейския съюз, значението на трансграничния превоз на отпадъци в Европа рязко се увеличи.

Работим с компаниите, за да организираме и контролираме трансграничния транспорт на отпадъци. Само част от важните стъпки, които разглеждаме за вас, включват:

  • съставяне на документите за нотификация на трансграничния превоз на отпадъци за компетентните органи във всички свързани страни (ЕС / извън ЕС)
  • организация и контрол на транспорта с влак, камион или кораб (или в някои случаи със самолет)
  • идентифициране на всички специални изисквания в рамките на ADR/RID, европейското законодателство или националните органи по околна среда
Picture 25
Превоз на отпадъци с железопътен транспорт
Picture 29
Управление на отпадъците за големи количества опасен отпадък